Prijava za moratorijum | Podgorička banka

Saglasan sam da Podgorička banka može obrađivati moje lične podatke u cilju moje identifikacije, a koje joj dobrovoljno stavljam na raspolaganje i pod materijalnom i krivičnom odgovornošću tvrdim da su tačni.