Faktoring | Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Faktoring
Faktoring

Ukoliko želite da poboljšate likvidnost svog preduzeća, predlažemo vam uslugu faktoringa Podgorička banka. Faktoring je proizvod namijenjen pravnim licima klijentima banke, kojim banka-faktor kupuje nedospjela potraživanja klijenata (dobavljača roba ili usluga) po diskontovanoj vrijednosti i naplaćuje puni iznos potraživanja od kupca (dužnika) po dospijeću.

Kome je namijenjen faktoring?

Faktoring je namijenjen finansiranju tekuće likvidnosti pravnih lica klijenata banke (malih i srednjih, kao i velikih preduzeća), na osnovu otkupa njihovih potraživanja koja imaju prema drugim pravnim licima u Crnoj Gori (domaći faktoring).

Podgorička banka nudi sljedeće vrste faktoringa:

 • faktoring s pravom regresa
 • faktoring bez prava regresa
 • obrnuti faktoring

Faktoring s regresom tip je faktoringa u kojem banka, kod otkupa potraživanja u slučaju da ne naplati potraživanja od dužnika (kupca roba ili usluga) u momentu dospijeća, zadržava pravo da aktivira pravo regresa i naplati potraživanja od klijenta (dobavljača roba ili usluga).

Faktoring bez regresa tip je faktoringa u kojem banka preuzima rizik za naplatu potraživanja i, ako ne naplati potraživanja od dužnika (kupca) po prispijeću, nema pravo na regres prema klijentu (dobavljaču).

Obrnuti faktoring tip je faktoringa u kojem banka ugovara sa kupcem roba i usluga, finansiranje njegovih dobavljača kroz otkup njihovih potraživanja po osnovu prodaje roba ili usluga kupcu.

Prednosti

 • brz i jednostavan način finansiranja
 • poboljšava se likvidnost preduzeća
 • poboljšava se kreditna sposobnost klijenta  
 • omogućava se smanjenje rizika naplate

Dodatne informacije

 • Faktoring je finansiranje na bazi fakture, što znači da banka avansno isplaćuje iznos, najčešće od 70% do 90% iznosa fakture, umanjen za iznos provizije.
 • Nakon što dužnik u potpunosti plati fakturu, banka isplaćuje dobavljaču preostali iznos fakture, umanjen za iznos kamate i za eventualne naknadne troškove. 

Želim da zakažem sastanak/naručim poziv iz Call centra

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretnina

Kursna lista

 • val. jed. Srednji promjena
 • CHF 1 1.0772
 • GBP 1 0.9123
 • USD 1 1.1645
 • naziv 6m. 3m.
 • EURIBOR -0.47 -0.5