Kratkoročni krediti | Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Velika preduzeća > Krediti > Kratkoročni krediti
Kratkoročni krediti

Podgorička banka odobrava kratkoročne kredite, koji vam omogućavaju da adekvatno reagujete na oscilacije likvidnih sredstava tokom godine. Kratkoročni krediti odobravaju se u formi Overdraft kredita ili Revolving kreditne linije.

Overdraft kredit predstavlja dozvoljeno prekoračenje po računu i omogućava lak pristup sredstvima koja su vam neophodna za pokrivanje svakodnevnih potreba poslovanja. Kredit se odobrava do maksimalnog iznosa koji klijent iskorišćava saglasno svojim potrebama. Kod Overdrafta kamata se naplaćuje samo za dane kada su sredstva korišćena.

Revolving kredit podrazumijeva višekratno korišćenje kredita u tranšama, tako da suma iskorišćenih tranši ne prelazi odobreni iznos kredita. Kreditni limit se odobrava poslije analize finansijskih pokazatelja preduzeća, a kamata se plaća samo na iznos kredita koji je u korišćenju.

Prednosti

 • Rok vraćanja kredita je do jedne godine.
 • Može se koristiti za finansiranje trenutnih potreba, kao što su: održavanje kratkotrajne likvidnosti u proizvodnji i trgovini, finansiranje uvoza, plaćanje usluga, potrebe sezonskog karaktera itd.
 • Na zahtjev klijenta može se koristiti odjednom ili sukcesivno.
 • Može se vraćati u jednakim mjesečnim ratama, sa fiksno ugovorenim krajnjim rokom, ili prema na drugi način dogovorenoj dinamici.
 • Instrumenti obezbjeđenja mogu biti ovlašćenja za izdavanje naloga za naplatu, garancije poslovnih banaka, hipoteka, fiducijarni prenos prava svojine na nepokretnim stvarima, zaloga pokretnih stvari ili hartija od vrijednosti i novčani depozit.

Želim da zakažem sastanak/naručim poziv iz Call centra

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretnina

Kursna lista

 • val. jed. Srednji promjena
 • CHF 1 1.0748
 • GBP 1 0.9174
 • USD 1 1.174
 • naziv 6m. 3m.
 • EURIBOR -0.47 -0.51