Dokumentarni poslovi: garancije i akreditivi | Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Velika preduzeća > Krediti > Dokumentarni poslovi: garancije i akreditivi
Dokumentarni poslovi: garancije i akreditivi
Dokumentarni poslovi: garancije i akreditivi

Podgorička banka nudi usluge u domenu dokumentarnog poslovanja:

 • garancije
 • akreditive

Garancije

Garancija se koristi kao instrument osiguranja plaćanja u domaćem i međunarodnom poslovanju i osigurava plaćanje i izvršenje neke ugovorene obaveze.

Banka nudi sljedeće tipove garancija:  

 • Garancije ponude
 • Garancije za plaćanje
 • Carinske garancije
 • Garancije za povraćaj avansa
 • Garancije za dobro izvršenje posla (činidbene)
 • Garancije za garantni period

Osim ovih garancija, u kojima je banka garantor, nudimo i usluge konfirmacije garancija (nostro i loro).

Akreditivi

Akreditiv je instrument osiguranja plaćanja u međunarodnom poslovanju u kojem nalogodavac akreditiva (kupac) stavlja korisniku akreditiva (dobavljaču) na raspolaganje određeni iznos sredstava, pod uslovom da korisnik akreditiva (dobavljač) prezentuje dokumentaciju uslovljenu akreditivom. Akreditiv je sigurnost za korisnika (dobavljača) da će naplatiti isporučenu robu ili izvršene usluge ako zadovolji uslove akreditiva. Za nalogodavca (kupca) akreditiv predstavlja sigurnost da će kupljena roba ili korištena usluga biti plaćena samo ukoliko prezentovani dokumenti zadovoljavaju uslove akreditiva i ukoliko je ispunjen ugovor o komercijalnom poslu.  

Banka nudi:

 • uvozni akreditiv s opcijom polaganja pokrića ili odloženim polaganjem pokrića
 • izvozni akreditiv
 • stand-by akreditiv

Podgorička banka omogućava i notifikaciju akreditiva koje klijentima banke, kao instrumente osiguranja, ispostavljaju njihovi poslovni partneri putem svojih poslovnih banaka.

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu banke u obavljanju dokumentarnih poslova, svojim klijentima nudimo savjetodavnu uslugu u tumačenju uslova akreditiva i međunarodne prakse u poslovanju.

Želim da zakažem sastanak/naručim poziv iz Call centra

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretnina

Kursna lista

 • val. jed. Srednji promjena
 • CHF 1 1.0816
 • GBP 1 0.9051
 • USD 1 1.167
 • naziv 6m. 3m.
 • EURIBOR -0.47 -0.5