Obavještenje | Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Content > Obavještenje
Obavještenje

PREDMET:  Obavještenje o zaključenju Aneksa br. 1 Ugovora o kupovini akcija 
                         Societe Generale Banka Montenegro AD

Poštovani,

Dana 28/02/2019. godine, obavijestili smo Vas da je Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica (u daljem tekstu: Banka)  potpisala Ugovor o kupovini  87.602 akcija Societe Generale Banka Montenegro AD, i koje čine 90,5578 % ukupnog akcijskog kapitala ovog emitenta (u daljem tekstu: Akcije), po cijeni od EUR 461,81 za jednu akciju, što ukupno iznosi EUR 40.455.538,00 (u daljem tekstu: Ugovor).  Potpisnici Ugovora su (i) Banka kao kupac, (ii) Societe Generale a société anonyme kao prodavac (u daljem tekstu: Prodavac) i (iii) OTP Bank Plc kao matična banka u svojstvu jemca za Banku (u daljem tekstu zajedno se pominju kao: Ugovorne strane).  

Na Skupštini akcionara Societe Generale Banka Montenegro AD održanoj 15. maja 2019. godine, donešena je odluka kojom se svim akcionarima odobrava isplata dividende u ukupnom iznosu od 5.329.022,16 eura za poslovnu 2018. godinu. 
 
Kao rezultat odluke o isplati dividende, Ugovorne strane su dana 03/07/2019. godine zaključile Aneks br. 1 Ugovora  kojim se umanjuje kupoprodajna cijena. 
Ovim putem  Vas obavještavamo da kupoprodajna cijena akcija iznosi 35.629.692,37 eura (406,72 eura po akciji).
  
Ugovorne strane će u narednom periodu preduzeti aktivnosti u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima neophodne za realizaciju kupovine akcija Societe Generale Banka Montenegro AD.
  

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.0795
  • GBP 1 0.9096
  • USD 1 1.1702
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.47 -0.49